Landschapsbeheer Drenthe

Planvorming en uitvoering

In de zorg voor het Drentse landschap trekken wij niet alleen ons eigen plan. Sámen doen is immers het uitgangspunt. Wij maken daarom ook plannen voor en in samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, agrarisch ondernemers en particuliere grondbezitters. Het gaat dan om plannen voor de landschappelijke inpassing van agrarische bedrijfsgebouwen, inrichtingsplannen voor boerenerven, beheerplannen collectief weidevogelbeheer en omgevingsplannen. Daarnaast faciliteren wij burgerinitiatieven en dragen bij aan de uitwerking hiervan. Waar nodig ondersteunen wij vanzelfsprekend ook de uitvoering. Ook wordt er meegewerkt aan de uitvoer van landschapsbeleidsplannen (zoals landschapsontwikkelingsprogramma’s; LOP’s) voor gemeenten.
Door ons sterke netwerk in de regio kunnen wij een belangrijke rol vervullen als verbindende schakel tussen beleid en uitvoering.

Landschapsbeheer Drenthe heeft vanaf 2007 geen eigen uitvoeringsdienst meer, maar begeleidt de uitvoering door vrijwilligers, werkvoorzieningschap (SW-bedrijf) of marktpartijen.