Landschapsbeheer Drenthe

Geschiedenis

Het initiatief voor onze organisatie ligt bij de provincie Drenthe. Die besloot in 1981 de stichting Landschapsbeheer Drenthe in het leven te roepen. Landschapsbeheer Drenthe werd gezien als organisatie die  particuliere grondbezitters, zoals agrariërs en buitenlui, zou gaan ondersteunen bij het beheer en onderhoud van landschapselementen op kleine natuurterreinen. Die gebieden dreigden namelijk tussen wal en schip te vallen, omdat beheerorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich met name richtten op grote of bijzondere natuurgebieden. Terwijl ook juist de landschapszorg in de 'gewone' leefomgeving, essentieel is voor het behoud van het streekeigen karakter van Drenthe!

Al een kwart eeuw zet Landschapsbeheer Drenthe zich in voor het in stand houden van de landschappelijke elementen in onze provincie. Naast het ondersteunen van particuliere grondbezitters en agrariërs, zijn wij met de jaren ook actief geworden voor gemeenten en terreinbeherende organisaties. Want Drenthe is groot, als je ziet wat er op detailniveau moet gebeuren om ons cultuurlandschap te behouden, beheren en te ontwikkelen.

Onze medewerkers worden bij de grote variatie aan uitvoerende werkzaamheden ondersteund door medewerkers van werkvoorzieningschappen, mensen die werken in re-integratietrajecten en vele vrijwilligers. Wij zijn ons daardoor ook steeds professioneler gaan bezighouden met het verspreiden van kennis en ervaring. Dat gebeurt zowel in de begeleiding van mensen, als in het geven van cursussen en voorlichting. Op basis van de groeiende expertise zijn wij inmiddels ook al jaren professioneel bezig met planvorming en advisering.