Landschapsbeheer Drenthe

Agrarisch natuurbeheer

Kiest u ook voor groen ondernemerschap?

Ons cultuurlandschap is onverbrekelijk verbonden met de landbouw. Het landschap is immers al vanaf de steentijd grotendeels gevormd door landbouwkundige ingrepen en dat geldt zeker voor Drenthe. De rol van de agrariër als inrichter van het landschap is in de vorige eeuw echter sterk veranderd, door de modernisering van de landbouw. Toch zien wij juist voor de agrariër nog steeds een belangrijke rol weggelegd in de landschapszorg. Bovendien is voedselproductie onmisbaar als primaire inkomstenbron en als 'basisbeheer' voor het landschap. Het zijn dan ook de boeren die bij uitstek geschikt zijn om het cultuurlandschap levend(ig) te houden, door agrarisch gebruik te combineren met gericht natuur- en landschapsbeheer.

Een toenemend deel van de agrariërs ziet, mede met het oog op de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het als een uitdaging om natuur en landschap duurzaam in de bedrijfsvoering te verankeren. Steun en waardering zijn daarbij wel noodzakelijk. Wij helpen agrariërs waar nodig bij het onderhoud van hun eigen natuur- en landschapselementen en adviseren over subsidiemogelijkheden voor beheer en inpassing van agrarische bedrijfsgebouwen. Hierbij werk Landschapsbeheer Drenthe o.a. samen met de ANV Drenthe. Daarnaast vervult Landschapsbeheer Drenthe, als gecertificeerde beheerder, de rol van gebiedscoördinator in het kader van collectief weidevogelbeheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Dijkstra.

Landschapsbeheer Drenthe is ambassadeur van de AgroAgenda van Greenlincs. Deze organisatie werkt aan een groene toekomst en wil tegelijkertijd zorgen voor nieuwe business in de noordelijke provincies. Zo werkt Greenlincs mee aan onze natuurlijke en sociale omgeving.